Pravila sudjelovanja u ”Phillips AquaTrio ” nagradnom natječaju

Članak 1.

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) priređuje i organizira RTL Hrvatska d.o.o., Zagreb, Krapinska 45, OIB: 07330149920 (dalje u tekstu: Organizator), u suradnji s Philips Domestic Appliances Croatia d.o.o. {u postupku promjene imena u Versuni Croatia d.o.o.}., Horvatova 82, Zagreb, OIB: 29381216880 (dalje u tekstu: Partner).

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Philips AquaTrio 9000 3u1 bežičnog usisavača.

Kreativni  natječaj organizira se na web stranici zena.hr u razdoblju od 06.07.2023. do 19.07.2023. [NM1] godine.

Članak 3.

PRAVO  I NAČIN SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne osobe, državljani  Republike Hrvatske, osim radnika Organizatora i Partnera kao i članova njihovih užih obitelji.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je u razdoblju od 05.07.2023. do 19.07.2023. godine ispuniti on-line Natječajni upitnik dostupan na https://testerica.zena.hr/prijava/.

Svaki upitnik koji odgovara uvjetima Natječaja navedenim u ovom članku može biti objavljen na stranicama digitalnog portfelja Organizatora i Partnera.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Natječaju, može to učiniti tako da na mail adresu testerica@rtl.hr pošalje poruku „ODUSTAJEM OD ”Phillips AquaTrio“ NATJEČAJA.

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da se na web stranicama te društvenim mrežama Organizatora i Partnera objavi njihovo ime i prezime kao i drugi osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave na Natječaj i da se javno objavljuju popunjeni upitnici i recenzije usisavača.

Sudionici ovog Nagradnog natječaja nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ako je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisat će potvrdu o preuzimanju nagrade te potvrdu o preuzimanju proizvoda za recenziranje.

Osoba koja bude izabrana za recenziranje, primit će od Partnera uređaj za recenziranje (usisavač) te prigodnu nagradu u vrijednosti do 20 eura (primjeri poklona – paket šalica za espresso, hidratantno mlijeko za tijelo i sl.). Izabrana osoba bit će obaviještena o preuzimanju proizvoda za recenziranje i osvojenoj nagradi putem kontakta koji je ostavljen prilikom prijave. Sudionik Natječaja jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci ispravni.

Organizator Natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika, ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici Natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 4.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA

Nakon pregleda svih prijava, Organizator u suradnji s Partnerom, prema diskrecijskoj ocjeni odabrat će deset dobitnika, a rezultate će objaviti u roku od 48 sati nakon završetka prijavnog kruga Natječaja.

Odluka organizatora je konačna.

Imena osoba koja će imati priliku isprobati uređaj i recenzirati taj isti uređaj te za to dobiti prigodnu nagradu u vrijednosti do 20 eura bit će objavljena na web portalu zena.hr i Facebook/Instagram stranici Organizatora u roku od 5 dana nakon završetka prijavnog kruga Natječaja.

Članak 5.

NAGRADA 

Radi ispunjenja svrhe Natječaja, dobitnici će od Partnera primiti Philips AquaTrio 9000 bežični usisavač na korištenje u razdoblju od 10 dana, od primitka na kućnu adresu . Nakon isteka 10 dana dobitnici će vratiti usisavače Partneru te o istima napisati iskrenu recenziju, prema uputama Partnera, koja će biti objavljena na web stranicama te društvenim mrežama Organizatora i Partnera. Nakon završene recenzije, dobitnik će uređaj vratiti u kutiju prema uputama koje će dobiti od Organizatora ili Partnera te će obavijestiti Organizatora da je uređaj spreman za preuzimanje pisanom obaviješću poslanom na email: testerica@rtl.hr. Povrat uređaja će organizirati Partner u dogovoru s dobitnikom. Trošak povrata snosi Partner.

Kao nagradu za sudjelovanje u Natječaju te uspješno napisanu recenziju i vraćen uređaj, dobitnici će dobiti poklon pakete u vrijednosti do najviše 20,00 EUR (primjeri poklona – paket šalica za espresso, hidratantno mlijeko za tijelo i sl.).

Sudionici ovog Natječaja nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 6.

PREUZIMANJE UREĐAJA ZA RECENZIRANJE I PRIGODNE NAGRADE

Izabrane osobe za recenziranje koji su ispunili uvjete iz ovih pravila bit će pisano obavješteni o isporuci uređaja za recenziranje te osvajanju nagrade putem emaila u kojem će se specificirati termin i način uručenja nagrade i uređaja za recenziranje.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja uređaja za recenziranje te nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisat će potvrdu o preuzimanju uređaja za recenziranje te nagrade.

U trenutku preuzimanja uređaja za recenziranje i nagrade odnosno potpisa potvrde o preuzimanju počinje teći 10 dana u kojem korisnik ima pravo koristiti uređaj AquaTrio 9000. Osoba koja je zaprimila uređaj za recenziranje obavezna je vratiti uređaj u istom stanju u kakvom ga je i zaprimila, odnosno prema uređaju se treba odnositi pažnjom dobrog domaćina, ne prouzrokujući namjerna oštećenja.

Nakon isteka 10 dana, uređaj se vraća Partneru, o čemu će osobe za recenziranje biti dodatno kontaktirane. Nakon povrata uređaja Partneru i isporuke nagrade dobitniku prestaju sve obveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

Članak 7.

PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Osobne podatke Organizator prikuplja u svrhu provođenja Natječaja.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Organizatora da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u eventualnoj objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Natječaj.

Organizator prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) radi sudjelovanja u Natječaju, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Natječaja te radi korištenja podataka o natjecatelju pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih, video i audio materijala o predaji nagrada i slično). U svrhu provedbe Natječaja, sudionik je suglasan da Organizator ima pravo dijeliti prikupljene osobne podatke s Partnerom.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici ovlašćuju Organizatora da dijeli njihove osobne podatke s Partnerom u svrhu odabira  dobitnika, isporuke nagrade i uređaja za testiranje te povrat uređaja nazad Partneru.

Organizator se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Natječaja postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Organizator koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Organizator i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Organizator obavještava sudionike u Natječaju da je voditelj obrade podataka društvo RTL Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080451968, osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920, te da za sva pitanja vezana uz osobne podatke glede ovog natječaja mogu kontaktirati Organizatora na: RTL Hrvatska d.o.o., Zaštita privatnosti, Krapinska 45, 10000 Zagreb ili na privacy@rtl.hr.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu privacy@rtl.hr (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade i uređaje za recenziranje jer mu uručenje nagrada i uređaja za recenziranje više neće biti moguće.

RTL Hrvatska d.o.o. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva RTL Hrvatska d.o.o. i/ili osobi ovlaštenoj za zaštitu osobnih podataka na e-adresu privacy@rtl.hr.

Članak 8.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sudjelovanjem u Natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 9.

STUPANJE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu 05.07.2023. godine.

Sudjelovanjem u Natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim pravilima.

Organizator zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Natječaja ili Natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Svaka promjena vezana uz Pravila Natječaja bit će objavljena na stranicama RTL-ovog digitalnog portfelja. O važnim promjenama i dopunama Organizator može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na stranicama RTL-ovog digitalnog portfelja.

RTL Hrvatska d.o.o.

DOPUNA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nastavno na gore postavljeni link, Organizator donosi dopunu Pravila sudjelovanja u ‘Philips AquaTrio’ nagradnom natječaju (dalje u tekstu: Pravila), na način da se u članku 4. Pravila mijenja broj dobitnika pa će tako Organizator u suradnji s Partnerom, prema diskrecijskoj ocjeni odabrati dodatnih deset dobitnika, obzirom na izrazito velik broj prijavljenih osoba.
Rezultati će biti objavljeni do 27. srpnja do ponoći.

Sve ostale odredbe Pravila ostaju na snazi.

RTL Hrvatska d.o.o.